CJ Buzău | Convocare şedinţă extraordinară 11 octombrie 2018

0
Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată sportului buzoian? Alătură-te comunității noastre.
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
 PREŞEDINTE
 
 
DISPOZIŢIE   Nr. 268
privind convocarea Consiliului Judeţean Buzău
în şedinţă extraordinară
 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
 În temeiul art. 94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
 Art.1. Se convoacă Consiliul judeţean Buzău în  şedinţă extraordinară, VINERI, 12 OCTOMBRIE 2018, ora 10:00.
 Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, având următoarea ordinea de zi:
1.Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 7;
2. Stabilirea sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii reprezentând sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, pentru  susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii proiectelor de bugete locale pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022 ;
3. Stabilirea sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii reprezentând sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii proiectelor de bugete locale pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022.
4. Completarea Anexei nr. 5 la Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020;
5. Aprobarea promovării proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii;
6. Aprobarea prelungirii contractelor de delegare a gestiunii directe a unor servicii publice către Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;
Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.
BUZĂU, 09 OCTOMBRIE 2018
PREŞEDINTE,
 
PETRE-EMANOIL NEAGU
                                                      
 
                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
                                          SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,
                                                                                   
                                          MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ
Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată fotbalului buzoian? Alătură-te comunității noastre.