DJST Buzău angajează!

0
Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată sportului buzoian? Alătură-te comunității noastre.

djst-buzau

Potrivit site-ului oficial (djstbuzau.ro) al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Buzău, instituţia buzoiană a lansat un concurs pentru ocuparea a două posturi vacante. Astfel, forul condus de directorul Romeo Lungu organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de expert I principal, funcţii publice de execuţie temporar vacante în cadrul compartimentului Tineret, în data de 3 aprilie 2014 (probă scrisă) şi 7 aprilie 2014 (interviul). Condiţii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice:

  • ·studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;
  • ·vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani;
  • ·abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: operativitate şi receptivitate în soluţionarea lucrărilor repartizate, disciplina profesională, păstrarea confidenţialităţii, capacitatea de a lucra în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi iniţiativă;
  • ·disponibilitate de deplasare în teritoriu

Candidaţii vor depune dosarele în termen de maxim 8 zile de la data publicării anunţului şi vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

  • ·formularul de înscriere;
  • ·copia actului de identitate;
  • ·copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • ·copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  • ·cazierul judiciar;
  • ·adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • ·declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
  • ·Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Resurse Umane – la nr.de telefon: 0238717953.

Ştiai că avem o pagină de Facebook dedicată fotbalului buzoian? Alătură-te comunității noastre.